Sowa

Nasza metoda

Leadership

Wspieramy liderów w organizacjach, z którymi współpracujemy, wykorzystując koncepcję Leadership Fundamentals Lyndy Tongue.
Zakłada ona, że za skuteczność biznesową liderów niezależnie od poziomu zajmowanego w organizacji odpowiadają trzy składowe:
I. Leading Self / Przywództwo nad sobą,
II. Leading Others / Przywództwo dla innych,
III. Leading Performance / Przywódcza wydajność – zarządzanie wynikiem biznesowym.

Za Algorytm Poprawnego Liderskiego Postępowania odpowiada

 

(rys. Lynda Tongue)

 

W ramach naszych szkoleń dbamy o harmonijny i zrównoważony rozwój składowych zaprezentowanych za pomocą powyższego trójkąta. Rozszerzenie liderskiej efektywności odbywa się w trzech kluczowych krokach. Skuteczny lider musi wiedzieć, jakim liderem chce być. Warto, aby jego styl zarządzania i pracy był oparty na AUTENTYCZNOŚCI. Potrzebna jest mu też AUTONOMIA rozumiana jako zdolność do elastycznego i adekwatnego działania. Kiedy lider dokładnie rozumie, jak zarządzać samym sobą, przechodzimy do drugiej perspektywy, a mianowicie do tego, jacy są inni. Wiedza i umiejętności z tego obszaru są niezbędne, aby skutecznie oddziaływać na współpracowników w procesie zarządzania. Element ten nazywamy UWZGLĘDNIANIEM. Trzecim krokiem jest przywódcza wydajność, kiedy lider swoją autentyczną postawą i działaniem przyciąga i uwzględnia swoich współpracowników, WSPÓLNIE sięgając po możliwie najwyższy biznesowy wynik.

 

Naszym najwyższym priorytetem podczas szkolenia jest pragmatyczne DZIAŁANIE rozwijanych przez nas osób. Intensywnie wpływamy na liderów, aby w sposób skuteczny wdrażali zdobytą wiedzę w praktyce, zmieniając swoje postawy i zachowanie.

W RAMACH WSKAZANEJ ŚCIEŻKI REALIZUJEMY M.IN. SZKOLENIA:

Projekt Nawigator czyli praktyczna Szkoła Liderów

Dorosły Lider na Pokładzie - praktyczne narzędzia Analizy Transakcyjnej w zarządzaniu

Zarządzanie zespołem sprzedażowym dla zaawansowanych

Od grupy do zespołu

Lider w VUCA - czyli jak dotrzeć do celu na wzburzonych morzach i oceanach

Od Zaufania po Wynik - pięć dysfunkcji pracy zespołu

Mentoring

 

Mentoring to efektywna forma wspierania rozwoju zawodowego, a także osobistego. Każda sesja to kilkadziesiąt cennych minut rozmowy, często przełomowych dla kariery i życia. Dialog z Mentorem jest ważnym uzupełnieniem własnej wiedzy i doświadczenia, ponieważ odnosi się bezpośrednio do wybranej ścieżki rozwoju zawodowego.

Dzięki wdrożeniu programu mentoringowego firma może w łatwy sposób odkryć i zatrzymać najbardziej uzdolnionych, doświadczonych i zaangażowanych pracowników. Mentoring pomaga ujawnić talenty, buduje kompetencje przywódcze managerów, poprawia wydajność i wzmacnia więzi między pracownikami a firmą.

Wspierając programy mentoringowe w organizacjach, stawiamy na budowanie relacji opartej na akceptacji i bezpieczeństwie, pozwalającej na twórczą wymianę pomysłów, idei i doświadczeń. Budujemy kulturę wymiany wiedzy i udrażniamy ścieżki wymiany „best practices” pomiędzy różnymi pokoleniami pracowników firmy.

W RAMACH WSKAZANEJ ŚCIEŻKI REALIZUJEMY M.IN. SZKOLENIA:

Szkolenia dla Mentorów i Mentee przygotowujące ich do pełnienia swojej roli

Kompleksowe wdrożenie Strefy Mentoringu do organizacji

Superwizje indywidualne i grupowe dla Mentorów i Mentee

Wystąpienia typu powerspeach

Rozpoznanie
i rozwijanie talentów

Malcolm Gladwel światowej sławy ekspert związany z tematyką rozpoznawania i rozwijania talentów, radzi: „Bądź przygotowany, kiedy w środowisku, w którym pracujesz pojawi się zapotrzebowanie na Twoje talenty, musisz być gotowy podnieść rękę w górę, łapiąc nadarzającą się okazję.” Ta rada w dość precyzyjny sposób opisuje nasze zaangażowanie w projekty typu Talent Management.

Dwa kierunki realizowanych przez nas działań szkoleniowych i doradczych:

Talent Development Design

Dedykowane specjalistom lub managerom stanowiącym kadrę B w organizacji – osobom, które w niedalekiej przyszłości staną przed szansą sięgnięcia po awans lub przystąpienia do sukcesji.

CEL – kompleksowe przygotowanie do maksymalnego wykorzystania potencjału, dającego szansę sięgnięcia po okazje, które pojawią się w zawodowym otoczeniu uczestnika szkolenia.

Talent Development Architect

 

 

Skierowane do managerów wyższego i najwyższego szczebla organizacji.

CEL – przygotowanie do roli osób, które będą samodzielnie rozpoznawać i rozwijać Talenty w organizacji.

Eksperci analizujący współczesny rynek pracy jednoznacznie określają go „wojną o Talenty”. Bo właśnie Talenty to towar deficytowy. Są to osoby wyróżniające się posiadanymi kompetencjami, ale przede wszystkim reprezentowaną przez siebie postawą, którą można byłoby zamknąć w określeniu „Nastawienia na Rozwój”. Każdy z nas wie, że Talenty można pozyskać z rynku, co jest bardzo czasochłonnym i kosztochłonnym zajęciem, bądź też kształtować i kreować je wewnątrz organizacji. Tej drugiej opcji dedykowane są szkolenia dla managerów wyższego szczebla. W czasie ich trwania w kompleksowy sposób zarówno szkoleniowo, jak i doradczo przygotowujemy zespoły przywódcze do samodzielnego zaprojektowania, realizacji i ewaluacji programów Talentowych.

W RAMACH WSKAZANEJ ŚCIEŻKI REALIZUJEMY M.IN. SZKOLENIA:

Klub Odkrywców 2.0 - programy skierowane do kadry B i sukcesorów organizacji

Moich Talentów Konstelacja Gwiazd - czyli co robię dobrze, sprawnie i z przyjemnością

Talent Management dla zespołów przywódczych organizacji

Superwizje dla Managerów

Konsultacje i Doradztwo w obszarze tworzenia programów Talentowych

Diagnostyka indywidualna talentów i predyspozycji zawodowych m.in. z pomocą BBT M. Achtnicha, PCM, Test talentów Gallupa, FRIS i inne

Diagnoza Assessment Center Development Center (AC/DC)

Jesteśmy zespołem konsultantów i trenerów z bogatym doświadczeniem w diagnozie kompetencji, postaw i zachowań pracowników za pomocą:

metody Assessment/ Development Center

oceny 180 oraz 360 stopni

testów i narzędzi psychometrycznych

W obszarze ac I dc nasz zespół łączy duże doświadczenie praktyczne gromadzone na polu biznesowym z badawczym I rozwojowym uzyskanym na polu akademickim.

Turqsowe metody:

strzałki w prawo

pracujemy elastycznie, w taki sposób, aby maksymalnie dopasować proces badania i diagnozy (profil kompetencji, zakres diagnozy, narzędzia, czas) do aktualnych potrzeb klienta;

strzałki w prawo

jako psychologowie działamy w oparciu o metodologię evidence-based, posługujemy się narzędziami psychometrycznymi Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, a w przypadku diagnozy z użyciem metody AC/DC pracujemy na bazie kodeksu międzynarodowych standardów prowadzenia projektów AC/DC: Guidelines and Ethical Considerations for Assessment Center Operations International Tasks Force on Assessment Center Guidelines;

strzałki w prawo

konsultanci - asesorzy prowadzą badania w wystandaryzowany sposób, a także posługują się wielowymiarowymi obserwacjami, dzięki czemu wyniki końcowe są zobiektywizowane;

strzałki w prawo

poszczególne sesje AC/DC oraz badania sprzężenia zwrotnego 180/360 stopni w ramach dużych projektów realizujemy stałym zespołem asesorskim, co minimalizuje ryzyko zastosowania przez konsultantów zróżnicowanej perspektywy podczas ocen różnych grup w ramach jednego procesu;

strzałki w prawo

zwracamy szczególną uwagę na stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych konsultantów, pracujemy pod superwizją;

strzałki w prawo

podczas sesji AC/DC kładziemy nacisk na zadania praktyczne, aby dać uczestnikom jak najwięcej szans na pokazanie swoich rzeczywistych możliwości;

strzałki w prawo

organizujemy przebieg badań oraz diagnozy w taki sposób, aby maksymalnie wykorzystać czas, zaangażować uczestników i dać im szansę na jak najpełniejszą ekspozycję posiadanych kompetencji;

strzałki w prawo

podczas sesji informacji zwrotnych zwracamy szczególną uwagę na mobilizowanie uczestników do podejmowania działań rozwojowych, określonych na podstawie zdiagnozowanych obszarów kompetencji.

REALIZUJEMY BADANIA AC/DC RÓWNIEŻ ON-LINE.

Ramowy harmonogram realizacji projektu

Ramowy harmonogram realizacji projektu Ramowy harmonogram realizacji projektu